TR | EN
  • "Klasik çözüm yöntemleri dışında, hukuk düzeninde etkili neticeler ortaya çıkaracak çalışmaları ile yargılamada üzerine düşen görevini en etkin biçimde yerine getirmektedir"
  • Ali Tizik Avukatlık Bürosu Ali Tizik Avukatlık Bürosu
  • Ali Tizik Avukatlık Bürosu İstanbul Adalet Sarayı

İETT – KİPTAŞ DAVALARINDA SON DURUM…


Hak ve hukuk mücadelesinde müspet netice almak ve bunun sonucunda mağdur edilen kişilerin sevincini görmek bizleri de fazlasıyla sevindirmektedir. Yıllara yayılan hukuk mücadelesinin sonucunu almak ve bu yolda emek sarf eden kişilerin mutluluğunu görmek ise ayrı bir sevinçtir. Yıllarca yenilen hakların ve oluşturulan mağduriyetin karşısındaki sessizlik nihayet kırılmıştır. “Bende bu hak mücadelesinde varım” diyen herkes artık hakkının ve hukukunun arayışına düşerek davalarını açmaya başlamışlardır. İdarelerin her ne kadar baskıları sürse de artık mağdurları engelleyemiyorlar. Zira hakkını arayan şoförler ve revizyon işçilerine mesai yaptırmayarak sıkıntıya uğratsalar da garaj garaj sürseler de artık kimse haksızlığın karşısında susmuyor. Çünkü şu ana kadar açtığımız yüzlerce davada yerel mahkemelerin ilk etapta verdikleri ret kararları Yargıtay 9., 7. Ve 22. Hukuk Dairelerinden esas itibarıyla işçiler lehine bozulduğundan yerel mahkemeler bu kararlara uymuş ve neticede müvekkil işçiler lehine kararlar vermeye başlamışlardır. Bu kapsamda onlarca karar verilmiş ve bu kararlar icraya konmuştur.  

Hukuk mücadelemizi özetlememiz gerekirse;

Hukuki ve haklı mücadelemizde şoförler lehine olan ilk kararımızı İstanbul 9.  İş Mahkemesinin 2010/1086 esas sayılı dava dosyasında 21.06.2010 tarihinde aldık. Daha sonra bu karar İstanbul 1. İş Mahkemesinin 17.07.2012 tarih ve 2010/1115 esas sayılı davası ile kesinlik kazanmıştır. Bu kararlarımıza onlarca Yargıtay kararları eklendi ve haklı mücadelemiz davalı İETT ve Kiptaş’ın mahkumiyeti ile davam etmektedir. Bakırköy 2 İş Mahkemesinin 2012/535 esas sayılı dosyası, Bakırköy 7. İş Mahkemesi 2010/150, 2010/152, 2010/154, 2010/156, 2010/158 esas sayılı dosyalar, Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2011/493, 201/491 ve 2011/523 esas sayılı dosyaları, Bakırköy 23 İş Mahkemesinin 2013/83, 2013/84, 2013/85, 2013/86, 2013/87 ve 2013/169 esas sayılı doyaları, Bakırköy 6 İş Mahkemesinin 2011/177 ve 2011/249 esas sayılı dosyaları verilen karar ile artık müvekkillerin haklı mücadelesinde sona yaklaştığımız, tüm dosyalarımız için yeni bir emsal teşkil edecek karar çıkmış oldu. Tüm bu emsal kararlar tahsil için icraya konmuş ancak İETT ve Kiptaş temyiz ettiğinden bu temyizin sonucunu bekliyoruz.   

Kiptaş AŞ’li olupta İETT İşletmleri Genel Müdürlüğünde şoför ve revizyon işçisi olarak çalışan emekçilerin hukuk mücadelesi 2008 tarihinde Hasan Çelenli adına açılan İstanbul 11. İş Mahkemesinde 2008/256 esas ile başlayıp büyüyerek devam etmiştir. Şu anda 200 ün üzerindeki işçiler adına açılan davalardan bazıları 2012 yılı sonu ve 2013 yılı başlarında red ile sonuçlanmıştır. Bakırköy 13. İş Mahkemesi, Bakırköy 12. İş Mahkemesi, Bakırköy 2 İş Mahkemesi, Bakırköy 5. İş Mahkemesinde açılan 30 ye yakın davamız reddedilmişti. İş bu davalar temyiz edilerek Yargıtay 7., 9. ve 22 Hukuk Dairelerine gitmiştir.  Aşağıda ayrıntılarını ve Yargıtay bozma sebeplerini anlatacağımız üzere mahkemelerin kesinleşmiş muvazaaya rağmen delil yoktur diyerek reddettiği davalar Yargıtay’dan muvazaa nedeniyle kesinleşmiştir diyerek bozulmuştur. Artık bundan sonra yerel mahkemeler Yargıtay kararlarına uymaları durumunda tüm Kiptaş AŞ li olup da İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerin muvazaa ve 4857 sayılı İş Kanunun 2 ve 3 maddeleri kapsamında İETT işçileri oldukları karar altına alınmıştır. Bozulan kararlar üzerine yerel mahkemeler İETT kadrolu elemanları ile Kiptaş AŞ li olup da İETT çalışanlar arasındaki maddi farkları yani Toplu İş Sözleşmelerinden doğan farkları hesaplayarak karar altına almak zorundadırlar. Bunun için tüm çalışanların vakit kaybetmeden ve hakları da zamanaşımına uğramadan davalarını açmak durumundadırlar. Aksi halde kaybeden ve hakları zamanaşımına uğrayan işçiler olacaktır.

Açtığımız davalarda davalı taraflar arasında yani Kiptaş AŞ ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan hizmet alım – işçi teminine dair sözleşmelerin muvazaalı olduğunun tespiti ve bu tespite göre de Kiptaş A.Ş. kadrosunda olan müvekkillerin işe giriş tarihinden itibaren İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı sayılması ve alacaklarının da buna göre hesaplanarak tahsili istenmiştir.

İş bu muvazaa hususu İstanbul 1. ve 9. İş Mahkemeleri tarafından kesin karar ile sabit ise de, 200’ün üzerinde aynı mahiyette, Bakırköy ve İstanbul Adliyelerinin çeşitli İş Mahkemelerinde açılan davalarda bu kararlar dikkate alınmamış ve bazı dosyalarda Beyoğlu 2. İş Mahkemesinin 2008/153 Esas sayılı dosyası (Sendikanın Cemal Karacan adına açmış olduğu ve kaybettiği dava) emsal gösterilerek davalar reddedilmiştir. Reddedilen bu dosyalar temyiz edilmekle birlikte ilk temyiz edilenlerin başında Bakırköy 12. İş Mahkemesinde 2012/179E. 2012/674K. Sayılı dava dosyası tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyizen yapılan itiraz üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından 2013/7616 esas ile yapılan inceleme de 11.07.2013 tarihinde 2013/13126 sayılı karar ile davalılar aleyhine ve Kiptaş AŞ li işçiler lehine karar bozulmuştur.

Yargıtay 7.HD tarafından 11.07.2013 tarihinde 2012/7616E. ve 2013/13126K. Sayılı kararda; “Somut olayda davalılar arasında işçi teminine yönelik bir ilişki söz konusu olup geçerli bir alt işverenlik ilişkisi mevcut değildir.” diyerek taraflar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu hususu açıkça belirtilmiştir.

 Ayrıca kararın devamında “ …davalılar arasında hukuka uygun bir alt işverenlik ilişkisi olmadığına dair iki adet iş müfettişi raporu mevcut olup, bu raporlara karşı yapılan itirazlar mahkemeler tarafından kesin olarak reddedilmiştir. (İstanbul 1. İş Mahkemesi, 2010/1115 esas, 2012/695 Karar ve İstanbul 9. İş Mahkemesi, 2010/1086 Esas, 2011/425 Karar sayılı kararlar.) Bu şekilde iş müfettişi raporundaki belirlemeler ile söz konusu dava dosyaları kuvvetli delil niteliği taşımaktadır.

Sonuç olarak davalılar arasında geçerli bir alt işverenlik ilişkisi bulunmamasına ve KİPTAŞ işçisi olarak gözüken davacının, başından itibaren İ.E.T.T. işçisi olmasına rağmen muvazaanın olmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece davacının davalı İ.E.T.T.’nin taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinden yararlanması için gerekli diğer koşulların mevcut olup olmadığı ile talep ettiği alacaklara hak kazanıp kazanmadığı ayrıca değerlendirildikten sonra sonucuna göre davacının talepleri hakkında karar verilmelidir. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.” Diyerek yerel mahkeme kararları bozulmuştur.

BAKIRKÖY İŞ MAHKEMELERİNDE İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE KİPTAŞ ALEYHİNE AÇILAN, MAHKEMELERCE REDDEDİLEREK TEMYİZ EDİLEN VE MUVAZAANIN KEŞİNLEŞTİĞİ YÖNÜNDE BOZULARAK DÖNEN BİR KISIM DOSYALARIMIZ.

·       Bakırköy 5. İş Mahkemesinin  2010/466E.­­­­ –  2012/737K. Sayılı 20.12.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2013/4059E. –2013/11584 K. Sayılı ilamı ile 20.06.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 13. İş Mahkemesinin 2010/534E. –2012/566 K. Sayılı  08.10.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/27980E. – 2013/14190 K. Sayılı ilamı ile 13.06.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 5. İş Mahkemesinin 2010/466E. –2012/737 K. Sayılı 20.12.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/4059 E. – 2013/11584 K. Sayılı ilamı ile 20.06.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 12. İş Mahkemesinin 2012/179E. –2012/674 K. Sayılı 18.12.2012 tarihli Ret Kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/7616E. –2013/13126 K. Sayılı ilamı ile 11.07.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 2. İş Mahkemesinin 2010/620E. –2012/816 K. Sayılı 22.11.2012 tarihli RET kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2013/10552E. –2013/13127 K. Sayılı ilamı ile 11.07.2013tarihinde  BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2009/903E. – 2013/55 K. Sayılı 29.01.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2013/5251E. – 2013/22161 K. Sayılı ilamı ile 23.10.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 13. İş Mahkemesinin 2012/69E. –2012/576 K. Sayılı 08.10.2012 tarihli Ret Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/30624E. –2013/22160 K. Sayılı  ilamı ile  23.10.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 8. İş Mahkemesinin  2009/903E. –2013/55 K. Sayılı 29.01.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/5251E. –2013/22161 K. Sayılı ilamı ile 23.10.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·       Bakırköy 13. İş Mahkemesinin 2012/67E. –2012/575 K. Sayılı 08.10.2012 tarihli Ret Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/30623E. –2013/22159 K.Sayılı ilamı ile 23.10.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2011/405E. –2013/300 K. Sayılı 16.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/24885E. –2013/25787 K. Sayılı ilamı ile 20.11.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2011/411E. –2013/303K. Sayılı 16.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2013/24886E. –2013/25788 K. Sayılı ilamı ile 20.11.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2011/403E. –2013/299K. Sayılı 16.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/24889E. –2013/25791 K. Sayılı ilamı ile 20.11.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2011/407E. –2013/301 K. Sayılı 16.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/24888E. –2013/25790 K. Sayılı ilamı ile 20.11.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2011/409E.  –2013/302 K.Sayılı 16.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/24887E. 2013/25789 K. Sayılı ilamı ile 20.11.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1454 E.  –2013/173 K.Sayılı 09.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/20630 E. 2013/29140 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2013/12 E.  – 2013/263 K.Sayılı 13.06.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/28319 E. 2013/29100 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 12. İş Mahkemesinin 2011/513 E.  – 2013/371 K.Sayılı 13.06.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/27282 E. 2013/29101 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2011/207 E.  – 2013/361 K.Sayılı 17.05.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/28469 E. 2013/29104 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2011/297 E.  – 2013/367 K.Sayılı 17.05.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/28467 E. 2013/29103 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/174 E.  – 2013/171 K.Sayılı 09.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/20633 E. 2013/2941 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 8. İş Mahkemesinin 2010/307 E.  – 2013/56 K.Sayılı 29.01.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/5260 E. 2013/29139 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1453 E.  – 2013/172 K.Sayılı 09.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/20639 E. 2013/29142 K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 2. İş Mahkemesinin 2012/538E. –2012/927 K. Sayılı 24.12.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/9960E. –2013/28208 K. Sayılı ilamı ile 06.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 2. İş Mahkemesinin 2012/540E. –2012/928K. Sayılı 24.12.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/9958E. –2013/28206K. Sayılı ilamı ile 06.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2011/205E. – 2013/360K. Sayılı 17.05.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/28470E. – 2013/29105K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 9. İş Mahkemesinin 2010/516E. – 2013/170K. Sayılı 28.02.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/9589. – 2013/29100K. Sayılı ilamı ile 13.12.2013 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2010/142E. –2013/601K. Sayılı 31.10.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/16846E. –2014/5822K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2012/133E. –2013/276K. Sayılı 26.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/926E. –2014/5823K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2012/132E. –2013/499K. Sayılı 04.07.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/15584E. –2014/5818K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 5. İş Mahkemesinin 2010/467E. –2013/698K. Sayılı 25.07.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/11094E. –2014/5816K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2012/135E. –2013/277K. Sayılı 26.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/15586E. –2014/5820K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 12. İş Mahkemesinin 2010/881E. –2011/873K. Sayılı 21.11.2011 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/54251E. –2014/5813K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 13. İş Mahkemesinin 2010/718E. –2012/567K. Sayılı 08.10.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/38150E. –2014/5814K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 2. İş Mahkemesinin 2010/619E. –2013/507K. Sayılı 01.10.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/15245E. –2014/5817K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 13. İş Mahkemesinin 2012/68E. –2012/568K. Sayılı 08.10.2012 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/5940E. –2014/5815K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR.

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2012/131E. –2013/275K. Sayılı 26.04.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/16845E. –2014/5821K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

·        Bakırköy 3. İş Mahkemesinin 2012/134E. –2013/500K. Sayılı 04.07.2013 tarihli RET Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/15585E. –2014/5819K. Sayılı ilamı ile 25.02.2014 tarihinde BOZULMUŞTUR

Görüldüğü üzere ve yukarıda gerekçesi açıklandığı gibi tüm bozma kararlarında varılan netice şöyle özetlenmiştir. “…. Sonuç olarak davalılar arasında geçerli bir alt işverenlik ilişkisi bulunmamasına ve KİPTAŞ işçisi olarak gözüken davacının, başından itibaren İ.E.T.T. işçisi olmasına rağmen muvazaanın olmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir… Eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.” diyerek yerel mahkemeler tarafından verilen red kararları işçiler lehine haklı ve hukuki olarak bozulmuştur. 

En son olarak Bakırköy 2., 6., 7., 11. 23.  İş Mahkemelerinden verilen kararında özetle “Gereği Düşünüldü: Nedenleri gerekçeli kararda açıklanacağı üzere; Davanın kısmen kabulü ile …… TL ücret farkı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, ……… TL ücret farkı alacağının ıslah tarihi olan 05/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, …….. TL ikramiye farkı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, ……..TL ikramiye farkı alacağının ıslah tarihi olan 05/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İLE DAVACIYA ÖDENMESİNE,……” diyerek haklı davamızın kabulü yönünde karar verilmiştir. Yine müvekkillerin iş bu muvazaa sebebiyle uğramış oldukları hak kayıplarının karşılanması yönünde maddi taleplerimiz ile de karar verilmiş oldu.

Netice olarak haklı ve hukuki mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan müvekkillerimize teşekkür ediyoruz.

ALİ TİZİK AVUKATLIK BÜROSU

Ali Tizik Avukatlık Bürosu

Ali Tizik Avukatlık Bürosu, beş avukat, üç stajyer, bir marka patent vekili ve üç ofis personelinden oluşan ve hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir.

Büromuz yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren avukatlık bürolarıyla iş birliği içerisinde olup, müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli ve özgün bilgi ile çözüm hususunda özveri ve gayret gerektiren hukuk dallarına dair müvekkillerin artan sorunlarına hızlı ve eksiksiz çözümler ortaya koymaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın

Çalışma Alanlarımız

Adresimiz:

Harita için tıklayın.
Hürriyet Mah. (Çağlayan) Taşocağı Cad. Perk Apt. 28/30 Kat:6 D:13
Kağıthane/İstanbul

Kroki için tıklayın